Home > Uudised > Eesti Puuetega Inimeste Fondi ja Eesti Puuetega Inimeste Koja pöördumine puuetega inimeste organisatsioonide esindajate poole

Vabariigi Valitsus kuulutas 12. märtsil 2020. a välja eriolukorra tervel Eesti Vabariigi
territooriumil seoses COVID-19 haigust põhjustava koroonaviiruse pandeemilise levikuga.
Eeltoodud põhjusel soovime Teid teavitada puuetega inimeste organisatsioonide
rahastamisega seonduvast ning üldisest töökorraldusest.
1. Juhime Teie tähelepanu, et COVID-19 viiruse levikuga seoses kuuluvad paljud puuetega
inimesed riskigruppi ning vajavad erilist tähelepanu.
Riskigruppi kuuluvad järgmised (puudega) inimesed:
– 65. aastased ja vanemad (sh hooldekodudes viibivad inimesed);
– tõsiste kaasuvate haigustega inimesed olenemata vanusest:
o südame-veresoonkonna haigused,
o kroonilised kopsuhaigused,
o astma,
o immuunpuudulikkus,
o diabeet,
o pahaloomuliste kasvajatega patsiendid.
2. Eriolukorra lahendamiseks moodustati valitsuskomisjon, mida juhib peaminister.
Eriolukord kehtib 12. märtsist kuni 1. maini k.a., välja arvatud juhul kui Vabariigi Valitsus ei
otsusta teisiti, see võib tähendada nii varasemat lõpetamist kui ka perioodi pikendamist.
3. Koroonaviiruse leviku tõkestamiseks rakendatakse erimeetmeid, et tõkestada
koroonaviiruse levikut. Operatiivne info erimeetmete kohta on leitav internetist aadressilt:
https://www.valitsus.ee/et/eriolukord-eestis#meetmed. Palume puuetega inimeste
organisatsioonide töö korraldamisel nendest lähtuda.
4.
SA EPIFondi poolne projekti rahastus jätkub kokkulepitud moel. Eriolukorrast ja
erimeetmetest põhjustatud plaanide ja tegevuste muutmist või edasilükkamist arvestame
vältimatute asjaoludena.
5. SA EPIFondil rahastuse raames
planeeritud tegevused palume korraldada
erimeetmeid arvestades
. See tähendab: vältida rahvakogunemistega üritusi, seminare ja
töökoosolekuid. Võimalusel korraldada töö ümber kaugtööks, mis võimaldab minimeerida
lähikontakte teiste inimestega.
6.
Palume oma töö- või puudespetsiifikast lähtuvalt hoida tihedat sidet oma
organisatsiooni sihtrühmaga
, kasutades selleks telefoni ja elektroonseid sidevahendeid.
Jagada operatiivset infot toimuva kohta ning vajadusel andke infot inimeste murede kohta.

Palume jälgida aktiivselt Eesti Puuetega Inimeste Koja kodulehekülge – www.epikoda.ee ,
kuhu koondatakse kõik olulised valdkondlikud muudatused.
7. Palume hoida kontakti ja tunda huvi Teile teadaolevalt iseseisva toimetuleku
raskustes inimeste käekäigu vastu
ning vajadusel andke informatsioon abivajavast
inimesest edasi kohaliku omavalitsuse sotsiaaltöötajale.
8. Nakkuse ennetamisel juhinduda Terviseameti soovitustest:
https://www.terviseamet.ee/et/uuskoroonaviirus?fbclid=IwAR1NiOU9GQHmiQVBcR_AqkJC
zqDQdkuk-y7rPzfX8jJ5WRO3ZhDewnQsG6Q

Toomas Sepp                                            Monika Haukanõmm
nõukogu esimees                                     juhatuse esimees
SA Eesti Puuetega Inimeste Fond       Eesti Puuetega Inimeste Koda